//
archives

RMI

This tag is associated with 2 posts

Các Mẫu Ví Dụ Lập Trình Mạng Của Ruby Và Java (tiếp theo)

Tiếp theo bài viết Các Mẫu Ví Dụ Lập Trình Mạng Của Ruby Và Java trước, bài viết này sẽ tiếp tục giới thiệu thêm các đoạn ví dụ mẫu trong lập trình mạng bằng ngôn ngữ Ruby và Java như: lập trình kết nối theo giao thức UDP, lập trình kết nối từ xa … Continue reading

Rate this:

Sửa Lỗi: java.rmi.UnmarshalException: error unmarshalling return;

java.rmi.UnmarshalException: error unmarshalling return; nested exception is: java.lang.ClassNotFoundException: net05_server.iHello (no security manager: RMI class loader disabled) Tôi đã gặp một lỗi như trên khi viết một ví dụ ứng dụng về kết nối từ xa RMI trong Java. Và giải pháp để sửa lỗi trên khi gặp phải là bạn cần phải chắc chắn tên … Continue reading

Rate this:

Advertisements