//
archives

MVC

This tag is associated with 3 posts

Chuyển Một Partial View Thành Chuỗi

Khi bạn trả kết quả hiện thị view cho action là một partial view thì chỉ cần sử dụng hàm PartialView để làm điều đó. Nhưng nếu bạn muốn trả về một kiểu dữ liệu Json mà trong đó có một giá trị là lưu trữ một partial view nào đó của bạn thì không … Continue reading

Rate this:

Tạo Danh Mục Menu Ở Trang Site Master Trong MVC

Trong MVC, vì trang Site Master không có controller nào quản lý để có thể tạo ra một danh mục menu với dữ liệu lấy từ cơ sở dữ liệu (CSDL), hay nói cách khác trang Site Master không phải là một View của một Action trong Controller nào đó. Do đó để tạo một … Continue reading

Rate this:

HTML và RHTML

Để thuận tiện cho việc viết mã trong phần View, Rails đã tích hợp cú pháp của mình thành các mã RHTML để thể hiện các mã HTML tương ứng trong phần View. Dưới đây là danh sách mã RHTML của Rails tương ứng với các thẻ HTML cổ điển. Input Text: HMTL: RHTML: HTML: … Continue reading

Rate this:

Advertisements