//
archives

Java

This category contains 5 posts

Sửa Lỗi: getOutputStream() has already been called for this response

Mô tả lỗi: Trong lập trình web jsb, khi xem tệp tin log localhost của Tomcat nếu bạn thấy nguyên văn lỗi đầy đủ trong đó là như phía trên thì nghĩa là lỗi này phát sinh khi bạn đã gọi sử dụng hàm getOutputStream() của đối tượng response quá nhiều lần trong JSP. Nguyên … Continue reading

Rate this:

Các Mẫu Ví Dụ Lập Trình Mạng Của Ruby Và Java (tiếp theo)

Tiếp theo bài viết Các Mẫu Ví Dụ Lập Trình Mạng Của Ruby Và Java trước, bài viết này sẽ tiếp tục giới thiệu thêm các đoạn ví dụ mẫu trong lập trình mạng bằng ngôn ngữ Ruby và Java như: lập trình kết nối theo giao thức UDP, lập trình kết nối từ xa … Continue reading

Rate this:

Sửa Lỗi: java.rmi.UnmarshalException: error unmarshalling return;

java.rmi.UnmarshalException: error unmarshalling return; nested exception is: java.lang.ClassNotFoundException: net05_server.iHello (no security manager: RMI class loader disabled) Tôi đã gặp một lỗi như trên khi viết một ví dụ ứng dụng về kết nối từ xa RMI trong Java. Và giải pháp để sửa lỗi trên khi gặp phải là bạn cần phải chắc chắn tên … Continue reading

Rate this:

Các Đoạn Code Tính Dãy Fibonacci

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Đối với chúng ta, các đoạn mã ngôn ngữ C dùng để giải bài … Continue reading

Rate this:

Các Mẫu Ví Dụ Lập Trình Mạng Của Ruby Và Java

Dưới đây là danh sách các đoạn code mẫu lập trình mạng cơ bản của Ruby và Java, được sắp xếp xen kẽ lẫn nhau nhằm giúp các bạn dễ so sánh sự khác biệt giữa 2 ngôn ngữ: * Lấy thông tin của địa chỉ máy chủ: 1. Java: 2. Ruby:

Rate this:

Advertisements