//
archives

C Sharp .NET

This category contains 5 posts

Sửa Lỗi: Could not load file or assembly ‘Microsoft.mshtml, Version=7.0.3300.0

Cách fix: Cách 1: Chép tập tin Microsoft.mshtml.dll vào thư mục cái đặt của ứng dụng. Cách 2: Chạy vs_piaredist.exe thư mục “C:\Program Files\Common Files\Merge Modules” trên máy được cái Visual Studio 2005. Theo dotnet-tips Advertisements

Rate this:

Chuyển Một Partial View Thành Chuỗi

Khi bạn trả kết quả hiện thị view cho action là một partial view thì chỉ cần sử dụng hàm PartialView để làm điều đó. Nhưng nếu bạn muốn trả về một kiểu dữ liệu Json mà trong đó có một giá trị là lưu trữ một partial view nào đó của bạn thì không … Continue reading

Rate this:

Tạo Danh Mục Menu Ở Trang Site Master Trong MVC

Trong MVC, vì trang Site Master không có controller nào quản lý để có thể tạo ra một danh mục menu với dữ liệu lấy từ cơ sở dữ liệu (CSDL), hay nói cách khác trang Site Master không phải là một View của một Action trong Controller nào đó. Do đó để tạo một … Continue reading

Rate this:

Cách Tải Ảnh Vào Và Hiện Thị Ảnh Ra Từ CSDL Trong MVC

Nếu bạn đang có một bảng hình ảnh trong CSDL Microsoft SQL Server, và bạn cần phải tải ảnh vào CSDL cũng như cần phải hiện thị chúng ra các View trong mô hình MVC của ASP.NET thì bạn có thể tham khảo các đoạn mã sau đây để đáp ứng được 2 yêu cầu trên. Nội … Continue reading

Rate this:

Code Băm Password Theo Phương Thức MD5

Code Băm Password Theo Phương Thức MD5 Bằng C#: ~Sưu Tầm~

Rate this:

Advertisements