//
you're reading...
Codes, Database

[SQL Server] Khôi Phục Backup Database Bằng SQL Script

Giả sử bạn đang có 1 tệp backup UrDatabase.bak, và bạn muốn sử dụng SQL Script để khôi phục dữ liệu từ tệp backup ấy thì việc đầu tiên bạn cần làm là phải xác định được thông tin các tệp tin lưu trữ được chứa trong tệp backup:

RESTORE FILELISTONLY
FROM DISK = 'C:\UrDatabase.bak'

Khi thực thi đoạn lệnh này bạn thu được ít nhất 2 mẫu tin chứa thông tin về các tệp tin, bạn sử dụng giá trị trong cột LogicalName cho đoạn lệnh tiếp theo:

ALTER DATABASE SmartSchoolDatabase
SET SINGLE_USER WITH
ROLLBACK IMMEDIATE
RESTORE DATABASE SmartSchoolDatabase
FROM DISK = </code><code>'C:\UrDatabase.bak'</code>
WITH MOVE 'BackupData' TO 'C:\SmartSchoolDatabase.mdf',
MOVE 'BackupData_log' TO 'C:\SmartSchoolDatabase_log.ldf'

Trong ví dụ trên, bạn sẽ thấy các giá trị của 2 thông tin LogicalName lấy từ đoạn lênh trước là BackUpData và BackupData_log sẽ được thay bằng các thông tin về tệp tin của Database hiện hành.

Sau cùng nhớ thiết lập lại mode multi user:

ALTER DATABASE YourDB SET MULTI_USER

~Sưu Tầm~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: