//
you're reading...
Codes, Rails

Sự Khác Nhau Trong Việc Định Tuyến Giữa Rails 2 và Rails 3

Việc định tuyến trong Rails 3 có đôi chút khác so với trong Rails 2, bài viết dưới đây nêu ra vài ví dụ điển hình:

Cơ bản

Tạo một định tuyến cơ bản để đáp ứng đường dẫn sau: http://localhost:3000/hello_fisama trỏ tới http://localhost:3000/home/index

# Rails 2:
map.connect 'hello_fisama', :controller => 'home', :action => 'index'

# Rails 3:
match 'hello_fisama' => 'home#index'

Resources

Tạo các định tuyến mặc định của Rails một cách đầy đủ cho controller Chudes nào đó của project, ví dụ như: /chudes, /chudes/1, /chudes/new, chudes/1/edit

# Rails 2:
map.resources :users

# Rails 3:
resources :users

Ánh xạ Root

Tạo ánh xạ cho thư mục gốc của website, nghĩa là khi truy cập http://localhost:3000/ thì tùy theo việc định tuyến đã được cấu hình mà sẽ trỏ tới, trong ví dụ dưới đây sẽ trỏ tới http://localhost:3000/home/index

# Rails 2
map.root :controller => 'home', :action =>'index'

# Rails 3
root :to =>'home#index'

Thậm chí, khi bạn có các thư mục phân cấp sâu hơn nữa như http://localhost:3000/admin

# Rails 2
map.namespace :admin do |admin|
     admin.root :controller => 'home'
end

# Rails 3
namespace :admin do
     root :to => "admin/posts#index"
end

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: