//
you're reading...
.NET, Codes, Database, Webs

Truy Vấn Bằng Các Phương Thức First & Single Của LINQ

Khi sử dụng các phương thức của LINQ để truy vấn dữ liệu trong .NET Framework, bạn phải cần cẩn thận với các phương thức mà chỉ trả về duy nhất một mẫu tin như: .First(), .Last(), .Single(). Nếu không có mẫu tin nào phù hợp với yêu cầu truy vấn sẽ trả về giá trị NULL và kèm theo sản sinh ra 1 lỗi thông báo như sau: “InvalidOperationException : sequence contains no elements”.

1: Person p1 = people.First(p => p.Gender == true);
2: Person p2 = people.Single(p => p.Gender == true);

Tuy nhiên, LINQ sẽ không để bạn phải lo lắng quá. Họ đã có giải pháp cho việc không chắc chắn khi truy vấn một dữ liệu mà không biết là có tồn tại hay không. Bạn nên sử dụng các phương thức .SingleOrDefault(), .LastOrDefault() và .FirstOrDefault() của LINQ khi bạn không chắc chắn là dữ liệu cần tìm là có hay là không.

1: Person p1 = people.Where(p => p.Gender == true).FirstOrDefault();
2: Person p2 = people.Where(p => p.Gender == true).SingleOrDefault();

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: