//
you're reading...
Codes, Linux, Rails, Ruby, Soft, Tool, Tuts & Tips

Cài Đặt RubyMine Trên Ubuntu 10.04

RubyMine là bộ công cụ soạn thảo lập trình (IDE) Ruby on Rails của hãng JetBrains.  Sau khi tải về, giải nén, chuyển vào thư mục vừa giải nén và chạy RubyMine thông qua lệnh ./rubymine.sh thì gặp phải lỗi như sau:

ERROR: cannot start RubyMine.
No JDK found to run RubyMine. Please  validate either RUBYMINE_JDK or JDK_HOME points to valid JDK  installation
exec: 60: /bin/java: not found

Mặc dù tôi đã cài đặt JDK cho Ubuntu 10.04 trước đó nhưng vẫn gặp phải lỗi này khi chạy RubyMine. Tôi kiểm tra lại thấy JDK được cài ở /usr/lib/jvm/java-6-sun và thử set các biến môi trường JDK_HOME, RUBYMINE_JDK thông qua các lệnh sau:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
export JDK_HOME=$JAVA_HOME
export  RUBYMINE_JDK=$JAVA_HOME

Rồi tiến hành chạy lại ./rubymine.sh nhưng vẫn gặp  phải lỗi trên. Sau khi đọc một vài bài viết trên JetBrains thì tôi mới phát hiện rubymine.sh sử dụng shell /bin/sh chứ không phải sử dụng shell bash, cho nên câu lệnh chính xác ở đây là:

exec ./rubymine.sh

Để tiện cho việc sử dụng, đỡ mất công phải gõ 3-4 lệnh mới mở được RubyMine, tôi tạo 1 tập tin shell để gom lại tất cả những việc cần làm và chỉ cần thực thi tập tin shell này.

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
export JDK_HOME=$JAVA_HOME
export RUBYMINE_JDK=$JAVA_HOME
cd /home/tadao/Program/RubyMine/bin
exec ./rubymine.sh

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: