//
you're reading...
Codes, Linux, Ruby, Tuts & Tips

Cài Đặt Ruby 1.9 Trên CentOs 5

Do đang học và tìm hiểu về Linux thông qua CentOs nên dạo này Fri thường xuyên sử dụng CentOs 5 khá nhiều. Hôm nay, muốn cài thử gem awesome_print xem sao, nhưng mà lại không hỗ trợ trên Windows nên thử tìm cách cài Ruby trên CentOs xem sao. Sau khi tìm kiếm thông tin, đọc bài viết How to install Ruby 1.9 on CentOs 5, xem xét và gõ vài lệnh trên CentOs, việc cài đặt Ruby 1.9 đã thành công.

Dưới đây là danh sách lệnh để cần thiết để cài Ruby 1.9 trên CentOs 5.0 (khi làm việc với Ruby thì bạn cần phải kết nối Internet):

$ sudo yum groupinstall 'Development Tools'
$ sudo yum install readline-devel
$ cd /usr/local/src
$ wget ftp://ftp.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.1-p376.tar.gz
$ tar xzvf ruby-1.9.1-p376.tar.gz
$ cd ruby-1.9.1-p376
$ ./configure && make
$ sudo make install

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: