//
you're reading...
Database, Webs

Import Dumpfile Và Datafile MySQL Vào Database

Thông thường khi làm việc trên hệ quản trị Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) MySQL, bạn thường sử dụng công cụ PHPAdmin để hỗ trợ thuận tiện cho việc quản trị CSDL. Tuy nhiên, khi cần import các tập tin dữ liệu Dumpfile hay Datafile có kích thước lớn vào 1 database trong CSDL thì sử dụng lệnh command là phương pháp tốt và hiểu quả hơn hết. Bởi vì PHPAdmin chỉ cho phép import các tập tin có kích thước nhỏ hơn 2.5MB.

Đầu tiên cần kết nối SSH tới host CSDL:

$ ssh loginname@server.hostserver.com

Nhập lệnh như sau để import vào database:

$ mysql -u username -p -h localhost database-name < datafile-name.sql

Có thể sử dụng trực tiếp địa chỉ IP của host server CSDL:

$ mysql -u username -p -h 203.162.4.190 database-name < datafile-name.sq

Hay domain của host server CSDL:

$ mysql -u username -p -h mysql.hostserver.com database-name < datafile-name.sql

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: