//
you're reading...
Codes, Ruby

Kết Nối Gmail Với SSL Bằng Ruby

Trong bài viết trước, có giới thiệu về việc kết nối và kiểm tra email với Ruby. Tuy nhiên, trong thư viện của Ruby phiên bản 1.8 không hỗ trợ cho việc kết nối POP3 với SSL, còn trong phiên bản Ruby 1.9 có hỗ trợ việc kết nối email. Nếu bạn thử tìm kiếm trên Google, sẽ thấy được bài viết Connecting To Gmail With Ruby, của Chris Roos.

Đầu tiên, bạn cần phải có tập tin thư viện POP3 của Ruby 1.9, có thể tải tập tin này tại đây, bạn nên sử dụng tập tin từ liên kết này hơn là sử dụng tập tin POP3 từ thư viện của phiên bản Ruby 1.9 mới nhất, do bạn có thể bạn gặp một lỗi như sau:

NoMethodError: undefined method `set_params’ for #<OpenSSL::SSL::SSLContext:0×50fc58>

Nếu chúng ta sử dụng đoạn code dưới đây:

require ‘pop_ssl‘

username = ‘TaiKhoan@gmail.com‘
password = ‘MatKhau‘

Net::POP3.enable_ssl(OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE)
Net::POP3.start(‘pop.gmail.com‘, 995, username, password) do |pop|
if pop.mails.empty?
puts ‘No mail.‘
else
pop.each_mail do |mail|
puts mail.header
end
end

end

Trong đó, thư viện ‘pop_ssl‘ chính là thư viện ‘net/pop‘ của Ruby 1.9 đã được đổi tên lại đặt ở trong thư mục lib của Ruby.

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: